Skip to main content

Vedtægter

Imagoforeningen

Vedtægter for Imagoforeningen Danmark 

 

§1. Navn og hjemsted 

Foreningens navn er Imagoforeningen Danmark, og foreningens hjemsted er på kasserens adresse. Foreningen er stiftet den 5. september 2004. 

 

§2. Vision og mission 

Vores vision er at gøre Imago til den førende og foretrukne metode til par og andre signifikante mellemmenneskelige relationer på markedet. At Imago bliver kendt som den terapeutiske og pædagogiske tilgang, der mest effektivt skaber relationel trivsel. Vores mission er at hjælpe par, familier og andre signifikante mellemmenneskelige fællesskaber til at skabe trygge, glædesfyldte og udviklende relationer vha. dialogiske redskaber, som de udmøntes igennem Imagometoden og de tilhørende Imagoprocesser.​ 

§3. Formål 

Foreningens overordnede formål er at fremme kendskabet til Imago som metode, til at skabe trygge og udviklende relationer mellem mennesker. Desuden er det foreningens formål at styrke det sociale og faglige fællesskab mellem foreningens medlemmer. Herunder at skabe betingelser for dannelsen af lærende praksisfællesskaber lokalt som globalt.​ 

 

§4. Generalforsamling 

Foreningens besluttende myndighed er den ordinære generalforsamling. Generalforsamling afholdes én gang årligt og inden udgangen af maj måned. Datoen for generalforsamlingen skal om muligt planlægges, så et fagligt arrangement kan afholdes i forbindelse med denne.

Bestyrelsescirklen indkalder til generalforsamlingen. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om de forslag, der ønskes behandlet, og som kræver beslutninger. Kun de forslag, der er nævnt i indkaldelsen, kan behandles på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsescirklen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamlingen indeholdende dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det ønskes af bestyrelsescirklen eller 20% af medlemmerne, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.
Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter ønsket er fremsat.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter, at ønsket er fremsat.​ 


Den ordinære generalforsamling har følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og mødeform
2. Bestyrelsescirklens beretning​ 

3. Beretning fra foreningens cirkler 

4. Revideret regnskab til godkendelse
5. Forslag til næste års aktiviteter og cirkler
6. Budgetforslag og medlemskontingent
7. Valg af bestyrelsescirkel og revisor
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Fastlæggelse af dato for næste generalforsamling
10. Evt.​ 

 

§5. Beslutninger på generalforsamlingen 

Alle beslutninger på generalforsamlingen tages efter dialogisk behandling ved simpelt stemmeflertal bortset fra vedtægtsændringer og opløsning af foreningen.

Stemmeret har medlemmer, der har gennemført IMAGO uddannelse, og som har betalt kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan maksimalt have to fuldmagter. Såfremt ét medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Medlemmer uden stemmeret har taleret på generalforsamlingen. 

Forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen og forslag skal udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.​

Beslutning om vedtægtsændringer og kan dog kun træffes på en generalforsamling, hvor 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og kun såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.​

Er 2/3 af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyntagen til antallet af repræsenterede medlemmer. Kun personligt fremmødte kan afgive stemme. Personligt fremmøde kan efter aftale med bestyrelsen ske ved deltagelse online.
 

§6. Ledelsesform (cirkler) 

Foreningen ledes efter sociokratiske principper også kaldet Dynamic Governance.
Ledelsesmetoden skal sikre, at der skabes reelt demokrati mellem medlemmerne, og at beslutninger delegeres i størst muligt omfang til de deltagere, der har ansvar for et domæne. Sociokrati tilstræber distribueret lederskab.
Organisationen er struktureret i form af cirkler, hvis medlemmer deler et fælles mål og dermed ansvarsområde. Cirkler har relativ stor grad af autonomi. 

Cirklerne vælger en facilitator, der leder møderne. Facilitatorens ansvar er at sikre den sociokratiske proces.Beslutninger træffes ved consent (samtykke), som skal sikre, at alle medlemmer af cirklen har lige stor indflydelse. 

§7. Medlemskab 

Som medlemmer kan optages alle med en klinisk eller pædagogisk certificering fra IITI (Imago International Training Institute) samt personer, der er optaget på og i gang med et klinisk eller pædagogisk uddannelsesforløb hos en godkendt træner fra IITI. ​ 

 

§8. Bestyrelse og tilhørende faste cirkler 

Foreningen ledes formelt af bestyrelsescirklen, men i praksis er det missionscirklen og generalcirklen, der tager beslutningerne i hverdagen.​ 

Den formelle bestyrelsescirkels opgave er halvårligt at bekræfte det, der allerede er vedtaget i cirklerne. Desuden har den formelle bestyrelsescirkel en særlig opgave, hvis foreningen skal opløses og ved store økonomiske problemer. 

Alle medlemmer af foreningen kan løbende ønske at blive medlem af en cirkel, med undtagelse af bestyrelsescirklen, og alle kan løbende foreslås. Forslag bliver til beslutninger gennem consent for en defineret periode via “god enough for now, safe enough to try”. 

På den årlige generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsescirklen. Der vælges fem ordinære medlemmer og to suppleanter. De ordinære medlemmer vælges for to år ad gangen, 3 i lige år og 2 i ulige år. Suppleanterne vælges for et år ad gangen. 

Suppleanterne deltager i bestyrelsescirkelmøderne på lige fod med de ordinære medlemmer. 

Foreningens formand, administrator og kasserer vælges af bestyrelsescirklen på det efterfølgende konstituerende møde for to år ad gangen. 

Bestyrelsescirklen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 

Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsescirklen finder det nødvendigt, dog minimum 4 gange årligt, eller når mindst to bestyrelsescirkelmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.
Bestyrelsescirklen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsescirklens medlemmer er til stede.​ 


Der skal foreligge skriftligt referat af bestyrelsescirklens møder.
Bestyrelsescirklen kan indkalde andre foreningsmedlemmer, når der er spørgsmål på dagsordenen, der særligt vedrører disse medlemmer.
Bestyrelsescirklens møder er åbne for foreningens medlemmer. Dog kan ét medlem af bestyrelsescirklen kræve mødet lukket. 

 

§9. Kontingent 

Kontingentet er et medlemskontingent, der dækker lokalt og globalt.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling for et år ad gangen.
En mindre del af kontingentet betales til IRW (Imago Relationship Worldwide), og dækker medlemsskab af den globale organisation, som værner om det globale fællesskab og Imagoværdierne. 

Gyldigt medlemskab forudsætter rettidig betaling af kontingent. Medlemskab bortfalder ved en restance på 3 måneder.​ 

 

§10. Regnskab og revision 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra datoen for den stiftende generalforsamling til 31.12 2005.
Regnskabet skal revideres af den af generalforsamlingens valgte revisor.​ 

 

§11. Etik 

Foreningens medlemmer forventes at følge de etiske retningslinjer, der er gældende. Psykologer følger “ Etiske principper for psykologer i Norden “. Psykoterapeuter følger “Dansk Psykoterapeutforenings etikregler”.

 

 

§12. Tegning og hæftelse 

Formanden og kassereren er underskriftsberettigede overfor banken. Formanden og kassereren har begge net-adgang og udstyres med hver sit betalingskort knyttet til kontoen. Alle udgiftsbilag skal forelægges og attesteres af mindst to fra bestyrelsescirklen.​ 

For dispositioner foretaget af bestyrelsescirklen indenfor nærværende vedtægter eller i henhold til særlig bemyndigelse eller generalforsamlingsbeslutning hæfter alene foreningen.​ 

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsescirklen nogen personlig hæftelse.​ 

 

§13. Udmeldelse 

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til bestyrelsescirklen med angivelse af udmeldelsesdato. Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse. 

 

§14. Fortabelse af medlemsrettigheder 

Tvister mellem medlemmer løser vi dialogisk med de Imago redskaber, vi har. Ved brud på foreningens etiske regler, eller når et medlem på anden måde modarbejder foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsescirklen iværksætte sanktioner og i sidste instans udelukkelse fra foreningen. Beslutning herom skal skriftligt begrundes over for pågældende medlem. Beslutningen kan af det pågældende medlem begæres prøvet på næstfølgende ordinære generalforsamling. 

 

§15. Opløsning af foreningen 

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, skal bestyrelsescirklen senest 30 dage efter indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 3/4 af de tilstedeværende medlemmer.
Eventuel formue skal anvendes til formål, der svarer til foreningens formål eller til humanitære formål. Endelig beslutning herom træffes af den opløsende generalforsamling med almindeligt flertal. 

 

Vedtægterne er senest ændret på den ekstraordinære generalforsamling den 6. november 2021.